O PLACÓWCE
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN ZAWODOWY

 

 

REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
O PLACÓWCE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

(NOWY EGZAMIN)

 

Procedury organizowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostały opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562
z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. Poz. 262)

 

www.cke.edu.pl

www.oke.jaworzno.pl

www.rcku.nazwa.pl

 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

• uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników,

• uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,

• absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,

• osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,

• osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.

 

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed ustaloną z dyrektorem Komisji Centralnej datą rozpoczęcia egzaminu.

 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

 

Uczeń (słuchacz), absolwent, osoba posiadająca świadectwo szkolne uzyskane za granicą, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (lub uczęszcza na kurs) zamierzający przystąpić do egzaminu zawodowego, składają pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego

Załącznik 1

 

Deklarację należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego.

 

UCZEŃ, SŁUCHACZ

 

Uczeń (słuchacz) składa deklarację dyrektorowi szkoły.

 

ABSOLWENT

 

Absolwent składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację, z zakresu której zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego.

 

OSOBA UCZĘSZCZAJĄCA NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

 

Osoba uczęszczająca na kwalifikacyjny kurs zawodowy, którego termin zakończenia

określono nie później niż na miesiąc przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego dostarcza do komisji okręgowej niezwłocznie po ukończeniu kursu.

 

OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

 

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Do deklaracji dołącza oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydanego na podstawie przepisów w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 

( STARY EGZAMIN)

 

Procedury organizowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zostały opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562
z późn. Zmianami).

www.cke.edu.pl

www.oke.jaworzno.pl

www.rcku.nazwa.pl

 

 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od czerwca

do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Dla absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu, egzamin zawodowy jest przeprowadzany w okresie od stycznia do marca, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Termin egzaminu zawodowego dyrektor CKE ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później

niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

 

 

 

ZGŁASZANIE UCZNIÓW/SŁUCHACZY ORAZ ABSOLWENTÓW DO EGZAMINU

 

Uczeń/słuchacz lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie, w którym ukończył kształcenie (Załącznik 2) nie później niż do  dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu.

 

Uczeń/słuchacz lub absolwent szkoły, w której zajęcia dydaktyczno- -wychowawcze kończą się w styczniu składa deklarację nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego. Uczeń/słuchacz lub absolwent składa deklarację tylko w zakresie jednego zawodu.

 

UCZEŃ, SŁUCHACZ

Uczeń/słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego

bezpośrednio po ukończeniu szkoły składa deklarację dyrektorowi szkoły lub placówki, w której

się uczy.

ABSOLWENT

Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Deklaracja ta jest przechowywana w dokumentacji egzaminu zawodowego w szkole/ placówce.

 

Dyrektor szkoły/placówki, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza informację dotyczącą osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego i przesyła ją w formie elektronicznej dyrektorowi OKE

odpowiednio – nie później niż do dnia 10 stycznia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy, a w przypadku absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się

w styczniu – nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany

egzamin zawodowy.