REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
KONTAKT
GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN
KURSY
RODO
GALERIA

Opiekun w domu pomocy społecznej
Kod zawodu: 341203
Cykl Kształcenia: 2 lata
Kwalifikacje:
SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

 
 

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym tworząc i realizując indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspokajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności przez podopiecznych domu pomocy społecznej lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje podopiecznym czas wolny umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną i społecznością lokalną.

 
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:
 
  • rozpoznawanie i ocena stanu fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;
  • opracowanie indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej;
  • sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;
  • utrzymywanie sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;
  • wspieranie oraz motywowanie osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie
 
MOŻLIWOŚĆ PRACY:
 
  • placówki służby zdrowia i opieki społecznej
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze.