REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
KONTAKT
GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN
KURSY
RODO
GALERIA

 

 

Zasady zdalnego uczenia, oceniania i klasyfikowania
obowiązujące uczniów/słuchaczy
w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Informacja dla uczniów / słuchaczy Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
1.         W czasie ograniczenia funkcjonowania Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu związanego ze stanem epidemii nauka jest realizowana na odległość.
2.         Nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z wychowawcą klasy nawiązuje kontakt ze wszystkimi słuchaczami       w klasie i ustala sposób komunikowania się.
3.         Formą kontaktu nauczyciela ze słuchaczami jest: e-mail, grupa na portalu społecznościowym FB oraz komunikator Messenger oraz platformy Skype lub Click Meeting w celu zdalnego prowadzenia zajęć w formie wykładów /dyskusji on-line/pokazów on-line.  W wybranych przypadkach nauczyciele kontaktują się telefonicznie lub sms.  Uczniowie wykorzystywać będą też inne materiały wskazane przez nauczyciela.
4.         O formie i sposobie komunikacji decyduje nauczyciel, mając na uwadze równy dostęp wszystkich uczniów         i słuchaczy do tych form pracy.
5.         Zgodnie z planem lekcji nauczyciel przekazuje tematy i cele lekcji, treści kształcenia, materiały edukacyjne        i źródła informacji.
6.         Nauczyciel ustala ze słuchaczami częstotliwość oceny efektów kształcenia, a także sposób oceny różnych aktywności słuchaczy. Słuchacz zobowiązany będzie do uzyskania minimum 3 ocen pozytywnych z np. pisemnych referatów, uzupełniania zadań i kart pracy, rozwiązywaniu testów wiedzy, itp. lub aktywności w dyskusjach na forum dotyczących materiału kształcenia czy też aktywności werbalnej podczas wykładów on-line. O formie         i terminie pracy słuchacze będą powiadamiani za pomocą komunikatorów określonych         w punkcie 3
7.         W zakresie oceniania stosuje przepisy zawarte w Statucie RCKU.
8.         W celu udokumentowania 50% obecności na zajęciach, nauczyciel określa sposób monitowania aktywności słuchaczy i  informuje ich o nim.
9.         Nauczyciel monitoruje termin egzaminu semestralnego, na miesiąc przed egzaminem informuje słuchacza       o spełnieniu warunków dopuszczenia do egzaminu semestralnego.
10.       W przypadku braku możliwości przeprowadzenia egzaminu w wyznaczonym terminie, w porozumieniu              z dyrektorem i słuchaczami ustala inny termin. Zmiana ta wymaga formy pisemnej.
11.       Narzędzia do przeprowadzenia egzaminu semestralnego w formie pisemnej, ustnej bądź praktycznej należy dostosować do metod kształcenia  zdalnego. Informację dla słuchaczy należy przekazać na minimum 7 dni przed terminem egzaminu,  jeśli nadal obowiązywać będzie nauka zdalna.
12.       Zaliczenie KKZ odbywa się zgodnie z terminarzem ukończenia kursu. Planowane ukończenie kursu – 25.04.2020r. Kursanci przystępują do zaliczenia końcowego w formie testowego zadania pisemnego.
13.       Dyrektor udostępni informację od nauczycieli o terminach i formie konsultacji dla słuchaczy.
14.       Uczniowie/słuchacze i nauczyciele mogą  wykorzystywać materiały i treści umieszczone na stronach internetowych CKE, OKE, stronach rekomendowanych przez ministra oświaty – www.epodręczniki.pl. Wykaz jest ustalony dla każdego przedmiotu.
15.        Zasady obowiązują od dnia 25.03.2020r.