O PLACÓWCE
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN ZAWODOWY

 

 

REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
O PLACÓWCE

Informacja Administratora danych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych informujemy:
 
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, 41-214 Sosnowiec
ul. Stalowa 9a
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 

 • Listownie: ul. Stalowa 9a, 41-214 Sosnowiec
 • Przez adres email: rckumed@rcku.nazwa.pl
 • Telefonicznie  +48  (32) 299-57-68

Inspektor ochrony danych

Ispektorem ochrony danych w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego jest Pani Małgorzata Krzysztofik
Możecie się Państwo kontaktować również poprzez powołanego w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Inspektorem ochrony danych pod adresem email: rckumed@rcku.nazwa.pl
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
 

 • postępowania rekrutacyjnego, przebiegu kształcenia i dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa  na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm), wydanych do niej aktów wykonawczych oraz Statutu RCKU,
 • przekazywania informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu (przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego będzie miało miejsce wyłącznie w razie udzielenia przez Panią/Pana zgody),
 • archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • udzielania doradztwa zawodowego i pomoc w poruszaniu się na rynku pracy w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm), wydanych do niej aktów wykonawczych oraz Statutu RCKU,
 • rekrutacji pracowników na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.), Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. tj. 2018 poz. 1260 z późn.zm.), Ustawy 
  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz.U. tj. 2018 poz. 967 z późn. zm.),  Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
 • realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm),
 •  realizacji świadczeń socjalnych wynikających z dnia 4 marca 1994 r  Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 • (Dz.U 1994 nr 43 poz.163 zpóźn. zm) oraz  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych RCKU,
 • realizacji zamówień publicznych  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych
  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579),

Odbiorcy danych osobowych
 Jeśli będzie to konieczne i wynikało z obowiązujących przepisów prawa  Państwa dane, będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki.
Odbiorcy są zobowiązani do zachowania w poufności powierzonych danych w procesie ich przetwarzania.
Przekazanie danych osobowych do państw trzecich będzie możliwe wyłącznie na wyraźne oraz uzasadnione Państwa  życzenie.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej niż jest to niezbędne do   realizacji celów przetwarzania danych osobowych i zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów. Okresy przechowywania danych  różnią się  w zależności od celów  przetwarzania i wynoszą:
 

 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego przechowywane są nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń/słuchacz/kursant uczęszcza do RCKU.
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w RCKU przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora RCKU została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 • Okres przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania ucznia/ słuchacza/kursanta  wynosi 50 lat, pozostała dokumentacja zgodnie z Instrukcją kancelaryjną RCKU,
 • Dla przekazywania informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz świadczenia usług doradztwa zawodowego dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.
 • Dane pozwalające korzystać z Biblioteki RCKU przechowywane będą przez czas nauki ucznia/słuchacz/kursanta.
 • Dane udostępniane w ramach udzielonej zgody na przetwarzanie danych przechowywane będą bezterminowo lub do momentu wycofania zgody,
 • Dokumenty rekrutacji kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia w RCKU będą przechowywane przez okres 1 roku od daty zakończenia naboru,
 • Dokumenty rekrutacji kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia w RCKU odbierane będą przez zainteresowanych niezwłocznie po zakończeniu naboru,  a w przypadku nieodebrania dokumentów przez kandydata podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 1 miesiąca od daty zakończenia naboru,
 • Realizacji obsługi kadrowo-płacowej pracownika - 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy,
 • Okres przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej  wynosi 50 lat,
 • Okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją świadczeń socjalnych wynosi 5 lat od złożenia sprawozdania finansowego, licząc od końca roku kalendarzowego,
 • Okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych wynosi 5 lat od złożenia sprawozdania finansowego, licząc od końca roku kalendarzowego,
 • Dane udostępniane w ramach udzielonej zgody na przetwarzanie danych przechowywane będą bezterminowo lub do momentu wycofania zgody,

 
Prawa osób, których dane dotyczą.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 
Informacje o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa  danych osobowych jest wymogiem ustawowym . Podanie danych jest obowiązkowe, aby spełnić jedną z wyżej  wymienionych przesłanek do przetwarzania danych. Brak podania danych skutkować będzie nie wywiązaniem się z wymogów podstawy prawnej.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa

w art. 22 rozporządzenia.